Kitap Tanıtım

LÂMI’Î ÇELEBİ DÎVÂNI

LÂMI'Î ÇELEBİ DÎVÂNI

Tür: ÖZET

Kitap Özeti

Lâmiʿî Çelebi, XVI. asır Dîvân Edebiyatımızın mutasavvıf bir şâiridir. Çeşitli sahalarda,
bilhassa nesir sahasında dikkatleri üzerine çekmiştir. Edebiyat tarihçileri onu mesnevi
şâiri olarak takdim etmişler1, araştırmacılar da onu çok yazan bir mesnevi şâiri olarak ele
almışlardır.

Lâmiʿî Çelebi Dîvânı mezuniyet tezi olarak yapılan birkaç çalışmanın dışında
incelenmemiştir. Lâmiʿî’nin bibliyoğrafyası ile “Gûy u Çevgân”ı doktora önçalışması
olarak ele alınmıştır.

XVI. asırda büyük bir edebî kişilik gösteren Lâmiʿî Çelebi’nin hayatı, edebi kişiliği ve
dîvânının karşılaştırmalı metni üzerinde bir çalışma yapmış bulunuyoruz. Zirâ günümüze
kadar Lâmiʿî Çelebi gereğince ele alınmamıştır. Bu çalışmanın gâyesi; Lâmiʿî Dîvânını
tenkidli neşre hazırlamak ve bu vesileyle şâirin hayatını, edebî kişiliğini, şiir ve şâir
hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır.

Oldukça hacimli ve hemen her türlü nazım şekilleriyle şiirlerin sergilendiği bu dîvân,
daha çok şiir yazmağa sevk eden ve öğretici bir üslûbun hâkim olduğu bir eserdir. Baş tarafında bulunan ve şâirin şiir ve sanʿat hakkındaki görüşlerini yansıtan “dîbâce”siyle
edebiyatımızda ayrı bir önem arz etmektedir.